Dream.

常用的Linux一键脚本
1. ShadowsocksR一键搭建安装脚本(SSR)wget -N --no-check-certificat...
扫描右侧二维码阅读全文
01
2020/03

常用的Linux一键脚本

1. ShadowsocksR一键搭建安装脚本(SSR)

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubi/doubi/master/ssr.sh && chmod +x ssr.sh && sudo bash ssr.sh

项目地址:https://github.com/ToyoDAdoubi/doubi/blob/master/ssr.sh

QQ截图20200301145218.png


2. 一键开启BBR脚本

wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

项目地址:https://github.com/chiakge/Linux-NetSpeed/

QQ截图20200301145631.png


3. Aria2一键安装脚本

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubiBackup/doubi/master/aria2.sh && chmod +x aria2.sh && bash aria2.sh

项目地址:https://github.com/ToyoDAdoubi/doubi/blob/master/aria2.sh

QQ截图20200301150004.png


4. SSPanel后端一键脚本(不描述)

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/Toxic-Cat/Airport-toolkit/master/ssr_node_c7.sh && chmod +x ssr_node_c7.sh && sudo bash ssr_node_c7.sh 
Last modification:March 1st, 2020 at 03:07 pm
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

Leave a Comment

https://www.apicp.cn/API/qqol/api.php?qq=867342200